logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

חֲדָשׁוֹת

  • 2018-10-11 |

דבר תורה לפרשת נח התשע”ט מרב הקהילה

עברנו את החגים ובמיוחד את חג שמחת התורה בהרבה שמחה והתעלות ובחיבור להקב”ה ומיד אנחנו מתחילים את התורה מחדש פרשת בראשית מספרת על בריאת העולם בדקדוק נפלא של הקב”ה על פרטי פרטיו ובראשם יצירת בחיר הבריאה הלא הוא האדם שבשבילו נוצר הכל ולאחר כמה מאות שנים כשבני האדם פוגמים במעשיהם הקב”ה מחליט לטהר את העולם על ידי המבול ואז כידוע הוא מודיע לנח לבנות תיבה ולדאוג לא רק לו ולבני ביתו הנשארים לפליטה אלא גם לבהמות והחיות ושאר יצורי העולם  וכאן הקב”ה מלמדינו מיד אחרי התקדשותינו במצוות החגים לדאוג למצוות שבין אדם לחבירו וכמה צריך לדאוג לכל יצור ונברא במסירות נפש.
מסופר שבאחד מלילי טבת הקרים, ישב רבי חיים אוירבך לבדו ולמד. לפתע נשמעה נקישה בחלונו. מי זה נוקש בשעת ליל מאוחרת זו? שאל הרב בפליאה. אני הסנדלר, נשמעה התשובה, ולפני שעות אחדות ילדה אשתי בן למזל טוב, אבל קר מאוד בבית ואין לנו עצים להסיק את התנור. מיד יצא ר’ חיים מביתו והלך עם הסנדלר לביתו של אחד העשירים מבני העיר והחל דופק בחזקה על דלת ביתו. נבהל העשיר וכששאל מיהו הדופק כך בחוזקה? נענה, זה הרב! מיד נפתחה הדלת לכבוד הרב.
הרב נשאר עומד בחוץ וסירב להיכנס למרות הפצרותיו של העשיר. וכך מפני הנימוס נאלץ העשיר לצאת אף הוא החוצה, למרות שהיה לבוש בחלוק הבית שלו, וכך לשמוע את דברי הרב שהתעניין בעסקיו דקות ארוכות. הקור היה גדול ושוב התחנן העשיר בפני הרב, היכנסו נא אל תוך ביתי אתם עלולים לקפוא למוות!
ועדיין הרב מסרב אך כעת הסביר הרב את סירובו ‚רצוני שתרגיש מעט ממה שמרגישים הסנדלר ואשתו והתינוק שזה עתה נולד להם’. לא היה צריך הרב להאריך בדיבורים ובו במקום הבטיח העשיר לספק למשפחת הסנדלר עצים וזרדים למשך כל החורף.
אנו צריכים ללמוד מכאן לצאת מאיזור הנוחות שלנו ולחוש את כאב האחר ולדאוג לו בדאגה כנה ובמסירות..

חזרה לחדשות