logo

Gmina

O gminie

Rabin i synagogi

Przydatne linki

Baza wiedzy

Kaszrut

O gminie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie jest jedną z siedmiu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza około 140 członków, którzy wraz z ich rodzinami tworzą liczną żydowską społeczność tego regionu.

Członkowie

Od kilku lat struktura demograficzna Gminy zmienia się, w związku z przyjmowaniem do tej Wspólnoty nowych członków. Zwiększyła się liczba osób z Drugiego Pokolenia, rodziców wychowujących małoletnie dzieci oraz młodzieży. Kryteria członkostwa określa Prawo Wewnętrzne Wyznaniowej Wspólnoty Żydowskiej w RP, zgodnie z którym: „członkiem Wspólnoty może być Żyd lub osoba pochodzenia żydowskiego, nie będąca wyznania innego niż mojżeszowe oraz nie będąca członkiem innego kościoła lub związku wyznaniowego, mająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Deklaracje osób zgłaszających akces do Krakowskiej GWŻ, uzupełnione o dokumentację poświadczającą spełnienie warunków określonych w zapisie Prawa Wewnętrznego, rozpatrywane są przez Zarząd.

Wspólnota działa zgodnie z żydowskim prawem, oraz tradycją ustanowioną podczas 700 – letniej historii krakowskiej Gminy przez rabinów, którymi byli najwybitniejsi uczeni świata żydowskiego, jak Remu, Jom Tow, BaCh. Społeczność gminna obchodzi corocznie wszystkie święta ściśle według kalendarza żydowskiego. Nabożeństwa szabatowe i z okazji świąt celebrowane są w Synagodze Remu przy ul. Szerokiej 40. Działa gminna mykwa przy ul. Podbrzezie 1, służąca do dokonywania obrzędowych ablucji, rytualne pochówki odbywają się na jednej z nielicznych czynnych w Polsce nekropolii wyznania mojżeszowego – cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej 55.

Synagogi gminne

Gmina jest właścicielem siedmiu krakowskich synagog, dla kultu religijnego czynne są: synagoga Remu, ul. Szeroka 40, synagoga Tempel, ul. Miodowa 24 i synagoga Kupa ul. Miodowa 27. Pozostałe cztery synagogi Gmina udostępniła w użytkowanie innym instytucjom: w Synagodze Starej przy ul. Szerokiej 24, mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa eksponujący zbiory judaików, aktualnym gospodarzem Synagogi Wysokiej przy ul. Józefa 38 jest Wydawnictwo Austeria, Synagoga Poppera przy ul. Szerokiej 16 została oddana w użytkowanie filii księgarni Austeria. W synagodze Izaaka przy ul. Kupa 18 działa Fundacja Chabad Lubawicz.

Ponadto, do krakowskiej Gminy należą zabytkowe synagogi w Bobowej, Słomnikach, Czarnym Dunajcu, Grybowie, Dębicy i Wieliczce. Synagogą w Nowym Sączu opiekuje się Fundacja Bonei Sanz, odbywają się tam nabożeństwa i obchody żydowskich świąt. Gmina zarządza również budynkami, w których dawniej działały żydowskie stowarzyszenia dobroczynne, szkoły talmudyczne i domy modlitwy a także sprawuje pieczę nad 21 zabytkowymi cmentarzami w Krakowie i na terenie Małopolski oraz miejscami pamięci o ofiarach Holokaustu. Zarząd Gminy przywiązuje ogromną wagę do ochrony i odnowy zabytków żydowskiej kultury materialnej, ponieważ naród, który traci swoje dziedzictwo, może stracić swoją tożsamość.

Działalność

Gmina umożliwia jej członkom realizowanie ich religijnych, kulturowych, społecznych i socjalnych potrzeb. Od stycznia 2016 siedziba Gminy mieści się przy ul. Miodowa 27. Znajduje się tam synagoga, Biuro Zarządu i kuchnia koszerna wydająca codziennie obiady, które są też rozwożone do osób w wieku senioralnym mających problemy zdrowotne. W każdy piątek po wieczornej modlitwie odbywają się kolacje szabatowe. Działa system pomocy społecznej dla członków Gminy i ich rodzin potrzebujących różnego rodzaju wsparcia i opieki.

Ponadto Zarząd Gminy wspiera inicjatywy różnych instytucji promujących kulturę żydowską oraz działalność w zakresie żydowskiej twórczości artystycznej i inne obszary twórczości intelektualnej: wydawanie książek o tematyce religijnej, historycznej, prace naukowe z zakresu badań na temat funkcjonowania przedwojennej krakowskiej Gminy Żydowskiej i stowarzyszeń, oraz działalność wystawienniczą o tematyce wspomnieniowej.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie jest partnerem dla Władz Miasta Krakowa w kształtowaniu stosunków polsko – żydowskich, oraz dla Archidiecezji Krakowskiej w kreowaniu relacji chrześcijańsko – żydowskich.